ခလေးလေး

такого слова нет
похожие:
ခလေးခလောက်ခလောက်ဆန်ခလောက်ဆွဲခလောက်တုံးခလကခလယ်ခလရခလာသီခလုတ်ခလုတ်ကန်သင်းခလုတ်ခုံခလုတ်တင်ခလုတ်တိုက်ခလုတ်ထားခလုတ်ဖြုတ်ခလဲ့