ဆောက်လုပ်ပုံ

такого слова нет
в других словах:
архитектура
ဗိသုကာအတတ်၊ ဗိသုကာအတတ်ပညာ (зодчество); ဆောက်လုပ်ပုံ (стиль постройки)
конструкция
(строение, устройство) ပုံ၊ ပုံစံ၊ ဆောက်လုပ်ပုံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ
структура
ж. ဆောက်လုပ်ပုံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ; (организационная)
похожие:
ဆောက်လုပ်ဆောက်လုပ်ရေးတပ်ဆောက်ဆောက်ကုလားပင်ဆောက်ခုံးဆောက်ချက်ဆောက်တည်ဆောက်တုံးဆောက်ထိုးဆောက်နှင်းဆောက်ပုံဆောက်ရိုး