✎ править

နိမ့်သံ

III тон. Представлен в гласных: အား, အီး, အူး (ဦး), အေး, အဲ,အော(ဩ), အိုး, အင်း, အောင်း, အိုင်း, အဉ်း, အည်း, အန်း, အိန်း,အုန်း,အမ်း, အိမ်း, အုမ်း(အုံး)
похожие:
နိမ့်နိမ့်ကျနိမ့်တုံမြင့်တုံရှိနိမိတ်နိမိတ်ကောင်းနိမိတ်ဆိုးနိမိတ်နမာနိမိတ်ပေးနိမိတ်ဖတ်နိမိတ်ဖတ်ချက်နိမိတ်လက္ခဏာ