လာဘ်

такого слова нет
в других словах:
взятка
လာဘ်
брать взятку လာဘ်ယူသည်၊ ငွေစားသည်
давать взятку လာဘ်ထိုးသည်၊ လာဘ်ပေးသည်
взяточник
လာဘ်စား၊ လာဘ်ယူတတ်သူ
взяточничество
လာဘ်ယူမှု၊ လာဘ်စားဖောက်ပြန်မှု
подкуп
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ၊ တံဆိုး
подкупать
(привлекать на свою сторону) လာဘ်ထိုးသည်၊ လာဘ်ပေးသည်
подмазывать
2. перен. разг. (давать взятку) ခွံ့သည်၊ ငွေထိုးသည်၊ လာဘ်ပေးသည်
счастливый
счастливое число လာဘ်ဂဏန်း
удача
удача с тем, кто смел ကြောက်လျှင် လွဲ၊ ရဲလျှင် မင်းဖြစ်၊ ကြောက်လျှင် လာဘ်လွဲ၊ ရဲလျှင် လာဘ်
начинающиеся:
လာဘ်စားလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု
похожие:
လာဘလာလာကြိုသူလာဂေါစ်မြို့လာဆာမြို့လာပါးဇမြို့လာမာဗုဒ္ဓအယူဝါဒလာမာဘုန်းကြီးလာရောက်လာလည်လာလမ်းလာဟူလာအိုလားလားပုပ်လားရှိုးလားလား